Plan aktivnosti

2018-2022

Naziv cilja:

1.3.1.1 Unaprijediti saradnju privrednog sektora i srednjih škola

Indikator i očekivani rezultat


Postignut dogovor između privrednih subjekata i srednjih škola o organizovanju praktične nastave

20% više učenika koji obavljaju praktučnu nastavu do 2022. godine u odnosu na 2017.godinu

Otvaranje 1 novog odjeljenja 1 godišnje za obrazovanje potrebnih kadrova

Aktivno učešće min. 10 stručnjaka/godišnje iz privrede u obrazovnom procesu

 

Menadžer projekta:

Muamer Omahić

Općinski načelnik:

mr. Suad Huskić

Start - datum:

01.03.2018/19/20/

Kraj - datum

31.12.2018/19/20

Mjerenje projekta:

Aktivnosti projekta:  ý Prema planu           Zastoj                         Zahtjeva intervenciju

Ostale mjere:              Zahtjeva odluku                Zahtjeva finansijsku podršku

Komunikacije u projektu

Općinska služba za društvene djelatnosti, Srednje škole, Biro rada Tešanj, Ministartsvo obrazovanja ZDK, Pedagoški zavod ZDK

 

OPŠIRNIJI OPIS

Kratki opis projekta: Brojne analize o usklađenosti obrazovanja sa potrebama na tržištu rada u BiH su već ranije utvrdile da ne postoje organizovane veze odnosno komunikacija i koordinacija, između obrazovnog sektora i sektora rada i zapošljavanja, zbog kojih se javljaju različiti problemi koji doprinose trenutnom stanju na tržištu rada, odnosno ne/zaposlenosti.

 

Ti problemi se odnose na:

 

-          Jaz između obrazovnih politika i potreba na tržištu rada, u kojem obrazovne politike ne regulišu broj kvalifikacija i vrste vještina budućih generacija učenika u skladu sa potrebama na tržištu rada, HIPERPRODUKCIJA KADROVA.

-          Kadar ili radna snaga koja je kroz trenutni obrazovni sistem stekla određene vještine i kvalifikacije koje ne odgovaraju potrebama na tržištu rada, te zbog toga ne mogu naći odgovarajuće zaposlenje, KVALITET I EFIKASNOST OBRAZOVANJA.

-          Nedostatak uslova i adekvatnih programa za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju te dodatnu obuku, edukaciju i usavršavanje kroz sistem formalnog ali i neformalnog obrazovanja koje pruža mogućnost za produktivno i organizirano vanškolsko učenje i usavršavanje kroz cijeli život, DODATNA OBUKA.

Sveukupno gledajući, obrazovni sistem funkcioniše na bazi hiperprodukcije kadrova koji nisu potrebni na tržištu rada, čime se javlja višak radne snage odnosno radne snage bez odgovarajućih kvalifikacija, znanja, vještina i kompetencija u odnosu na potrebe na tržištu rada. Obrazovanje nije funkcionalno i nije usklađeno sa potrebama na tržištu rada.

Srednje škole imaju određenu autonomiju u organiziranju rada, čime im je u skladu sa zakonom dopušteno da na uvođenje novih zanimanja te kreiranje i primjenu nastavnih planova i programa mogu uticati do 30% samostalno ili neovisno od Ministarstva i Pedagoškog zavoda, koji svakako ipak donose konačne odluke, što može biti jedan od ključnih motiva keiranja unaprijeđenja privrednog sektora i srednjih škola..

Na osnovu analize usklađenosti sa potrebama tržišta rada na području općine Tešanj, izražena mišljenja poslovnog sektora oko usklađenosti zanimanja koja se primjenjuju u srednjim školama u općini Tešanj sa potrebama za radnom snagom su podijeljena, jedna trećina smatra da nisu u skladu sa potrebama (nedostatak kvalifikovane radne snage), druga trećina da jesu (nedostatak radnih mjesta) a treća trećina smatra da su djelimično u skladu (nedostatak adekvatno obučene radne snage). Na tržištu rada u općini Tešanj, preko 50% radnih mjesta je popunjeno sa radnom snagom koja nema potrebno zanimanje ili adekvatne kvalifikacije za posao koji obavljaju. S druge strane, veći dio radnika smatra da bi se njihovo znanje, vještine i kompetencije na drugom radnom mjestu mogle kvalitetnije i efikasnije iskoristiti u odnosu na trenutno radno mjesto i posao koji obavljaju. Većina radnika/zaposlenih su se ''dodatno obučavali u hodu'' i sticali su praktično odnosno radno iskustvo kroz direktan rad uz duži vremenski period. Snalaze se, adaptiraju se, prilagođavaju se

Postoji dobar interes i potreba poslovnog sektora za novim zanimanjima ali su više fokusirani i predlažu, razvoj kvalitetnijih programskih sadržaja NPP za sva zanimanja sa znatno većim udjelom, stručnih predmeta u odnosu na opšte i praktične nastave u odnosu  na teoriju (unaprijediti uslove, povećati kvalitet i fond sati), zatim efikasniji transfer znanja, vještina i kompetencija (veća autonomija menadžmenta i nastavnog osoblja u planiranju i realizaciji NPP, više motivacije, posvećenosti i kreativnosti). U skladu sa navedenim potrebno je unaprijediti saradnju privrednog sektora i srednjih škola, kroz kreiranje kvaliteteniji NPP sa većim udjelom praktične nastave koje bi se organizovale u firmama i uz učešće stručnjaka iz privrede u obrazovnom procesu.

 

Si

 

 

 

 

 

 

 


Termin plan aktivnosti

R.br.

Opis aktivnosti

Sarađuje na projektu

Cilj


Datum završetka

Aktuelno ili prognoza

Datum završetka

Status:

Completno
U toku  (%)
Nije započeto

1

Organizovanje zajedničkog sastanka u cilju definisanja uspostave saradnje

-Biro Tešanj, Vlastiti kadrovi, Udruženje Bizis centar, srednje škole

21.05.

 

 

2

Izmjena i prilogođavanje postojećih NPP 30% za školsku godinu 2018-2019

Srednje škole, vlastiti kadrovi, SLER

31.07.

 

 

3.

Potpisivanje ugovora srednjih škola i firmi za izvođenje praktične nasatve

Srednje škole, firme, valstiti kadrovi

01.09.

 

 

3

Istraživanje o iskazanim potrebama za novim zanimnjima, stručnim vještinama, znanjima

Vlastiti kadrovi, firme, BiroTešanj

31.08.

 

 

4

Predstavljanje rezultata analize

SLER, Biro Tešanj, srednje škole

30.09.

 

 

5

Kreiranje novih NPP, za novo zanimanje na osnovu iskazanih potreba za školsku 2019-2020

Vlastiti kadrovi i vanjski izvođači

31.12.

 

 

Napomena: Popuniti aktivnosti navedene u projektu za dostizanje cilja!

 

Budžet projekta

Budžet projekta

Prognoza troškova (KM)

Stvarni troškovi (KM)

Troškovi izrade analize (telefon, gorivo i dr.)

500,00

 

Dizajniranje NPP, ciljeva i ishoda učenja, jedinice sadržaja, rezultatai-znanja vještine i lične kompetencije, nasatvna učila, kriteriji i tenike ocjenjvanja

1.500,00

 

 

Troškovi najma opreme, repromaterijala, anažmana stručnjaka(ostali izvori)

25.000,00

 

Total

27.000,00