Projekat je podržan u okviru programa USAID WHAM koji finansira USAID, provodi IESC a u saradnji sa ENOVA. Ukupna vrijednost projekta je preko 50.000,00 KM, od čega je više od 48% vrijednost granta.

Projektne aktivnosti se odnose unaprijeđenje konkuretnosti radne snage kroz pružanje širokog spektra usluga krajnjim korisnicima putem Centra za usluge poslovne izvrsnosti. Obuka nezaposlenih osoba u skladu s potrebama malih i srednjih preduzća, obuka tehničkog osoblja i osposobljavanje menadžmenta poboljšat će vještine i spremnost tih osoba za suočavanje s izazovima savremenog poslovanja.

 „Projekat LABOUR-LAB predstavlja značajan korak u jačanju kapaciteta i usluga koje će pružiti Centar za usluge poslovne izvrsnosti u okviru Agencije za razvoj općine Tešanj“ izjavio je  prof.dr. Ismar Alagić, direktor Agencije za razvoj općine Tešanj TRA. Jedan od korisnika projekta su i nezaposlena lica koja će imati priliku se obučavati u okviru različitih programa obuke kako na operativnom tako i na višim nivoima upravljanja.

USAID WHAM pruža bespovratnu finansijsku i tehničku podršku izvozno orijentiranim malim i srednjim preduzećima u BiH, iz sektora drvoprerade, metaloprerade, tekstilne industrije i informacionokomunikacionog sektora. Projekat je podržan u okviru programa USAID WHAM koji finansira USAID, provodi IESC a u saradnji sa ENOVA.