Projekat „FAB-LAB - Ekonomija zasnovana na inovacijama“ (FAB-LAB)“ zajednički implementiraju „TRA“ d.o.o - Agencija za razvoj općine Tešanj, GMC doo Usora i Junior Eko Termik doo Tešanj (u daljem tekstu: implementatori projekta FAB-LAB). Ukupna vrijednost projekta je 601.248,86 KM od čega je  Europska Unija obezbijedila 451 059,30 . U skladu sa aktivnostima projekta, implementatori projekta upućuju Javni poziv svim nezaposlenim i zaposlenim osobama  sa područja općine Tešanj i šire regije da se prijave na  sljedeće programe obuka:

- OBUKA ZA RAD U PROGRAMU SOLIDWORKS

- OBUKA ZA RAD U PROGRAMU SOLIDCAM

- OBUKA ZA ZAVARIVAČE

- OBUKA ZA MONTERE

- OBUKA ZA PROJEKT MENADŽERE

- OBUKA ZA IZVOZNE AGENTE

Cilj Javnog poziva

Povećanje nivoa znanja i kompetencija zaposlenih i nezaposlenih osoba na području općine Tešanj i šire regije u cilju povećanja konkurentnosti na tržištu rada i  smanjena broja nezaposlenih lica na navedenom području.

PROGRAMI  OBUKE

- Obuka za rad u programu SolidWorks- osnovni nivo obuke

Trajanje obuke: 60 časova 

Organizacija obuke: 2 puta sedmično u trajanju od 8h po terminu

Lokacija: Trening centar TRA Agencije za razvoj općine Tešanj

Obuka iz programa Solidworks će biti podijeljena u 5 cijelina kroz koje će polaznici proći u periodu od 60 radnih časova i obuhvatiti će sljedeće oblasti: 

predstavljanje 3D CAM programa za modeliranje (2D i 3D sistemi CAD-a);

osnove aplikacije SolidWorks i korisnički interfejs;

upoznavanje sa skiciranjem;

osnove modeliranja dijela;

modeliranje za livanje i kovanje;

stvaranje strukturnog šablona;

zarotirani oblici;

ojačanja u konstrukcijama;

uređivanje i promjene dizajna konstrukcije;

osnove konfiguracija;

izrada crteža;

modeliranje od dijela prema sklopu;

složeni sklopovi

Maksimalan broj polaznika obuke: 10


Obuka za rad u programu SolidCAM

Trajanje obuke: 60 časova 

Organizacija obuke: 2 puta sedmično u trajanju od 8h po terminu

Lokacija: Trening centar TRA Agencije za razvoj općine Tešanj

Obuka iz programa SolidCAM obuhvata: 

Uvod, pojam SolidCam, upotreba

Tehnologija rezanja, vrste mašinske obrade, režimi izrade 

Mašinska obrada podržana SolidCam-om (vrste)

2.5D operacije glodanja (definisanje priprema i CAM obratka)

Pokretanje SolidCama (CNC Machine – numerički upravljana alatna mašina, Coordinate System – kordinatni sistem, Stock & Target modeli – modeli pripremka i obratka)

SolidCam 2,5D glodanje (face, profile, 3Dmilling, HSR, HSM moduli);

Definisanje alata, radne operacije, geometrije, dubine, tehnologije;

Praktični primjeri iz oblasti automobilske industrije i industrije brizganja plastike.

Maksimalan broj polaznika obuke: 10

- Obuka za zavarivače

Trajanje obuke: 176 časova 

Organizacija obuke: 22 radna dana

Lokacija: Trening centar firme GMC doo Usora

Edukacije zavarivača će se održati iz 3 dijela i to:

Teoretski dio 

Praktični dio na simulatoru za zavarivanje SOLDAMATIC ( „T“ spoj, preklopni spoj, sučeoni spoj, ugaoni zavar vertikalne cijevi i horizontalne ploče, sučeoni spoj dvije cijevi)

Praktični dio na aparatima za zavarivanje u pogonu firme GMC doo Usora (obavezna sigurnosna i zaštitna oprema i način ispravnog korištenja,  predstavljanje opreme za zavarivanje, aparat za zavarivanje i njegovi dijelovi, dodatni materijal te korišteni gas,  te način pravilne upotrebe, princip zavarivanja datog postupka) 

Svaki od navedenih dijelova (modula) će imati svoj ispit kojeg će kandidati morati položiti. Cilj učenja zavarivanja na simulatoru jeste da kandidati ovladaju najvažnijim parametrima zavarivanja te da steknu uvid i osjećaj pravilnog držanja gorionika/pištolja, dodatnog materijala (elektroda) te ovladaju brzinom zavarivanja. Nakon završenih vježbi, kandidati će raditi testne uzorke koji će biti ispitani vizuelnom i penetrantskom kontrolom, te u zavisnosti od rezultata ispitivanja, dodjeljivat će se status testnim uzorcima. Da bi kandidat položio ovaj dio ispita, 75% testnih uzoraka mora zadovoljiti vizuelnu i penetrantsku kontrolu (kvaliteta spoja „B“ – EN ISO 5817 – Nivoi kvaliteta kod zavarenih spojeva). Ukoliko kandidat zadovolji ovaj dio testa, ostvaruje mogućost pristupa testiranju sposobnosti zavarivača i izradi certifikata prema EN ISO 9606-1 normi.

Maksimalan broj polaznika obuke: 7

- Obuka za montere

Trajanje obuke: 144 časa

Organizacija obuke: 18 radnih dana

Lokacija: Trening centar firme GMC doo Usora

·         program zaštite na radu

·         program obuke za rad na visini sa aspekta sigurnosti

·         program obuke zaštite od požara

·         program stručnog osposobljavanja za rad sa  viljuškarom

·         program stručnog osposobljavanja za rad sa hidrauličnom dizalicom

·         program stručnog osposobljavanja za rad sa hidrauličnom platformom

·         program stručnog osposobljavanja za rad sa samohodnom dizalicom

·         program stručnog osposobljavanja signaliste i vezača tereta

·         program obuke osnova visoko regalnih skladišta

·         program obuke montažera visoko regalnih skladišta

·         program obuke montažera panela visoko regalnih skladišta

·         program obuke montažera šina i robota

·         program obuke montažera transportera

·         program obuke administratora na gradilištu

·         program obuke poslovođa i grupovođa na gradilištu

·         program obuke mjerenja kvalitete radova

Provjera znanja prema HSEQ standardu.

Maksimalan broj polaznika obuke: 13

-       Obuka za Projektni menadžment

Projektni menadžment je dvodnevna obuka u terminu 9-16,30h na teme:

·         Šta je projektni menadžment?

·         Šta je potrebno definisati u inicijalnoj fazi projekta Šta je potrebno definisati u inicijalnoj fazi projekta?

·         Šta radimo u fazi planiranja?

·         Zlatno pravilo projekt menadžmenta

·         Šta je Program?

·         Karakteristike uspješnog Programa

·         Šta je Program management?

·         Alati za projekt menadžment

·         Usvajanje koncepta za Vašu firmu

·         Rad u grupama i radionica

·         Provjera znanja

-       Obuka za Izvozne agente

Jednodnevne obuke u terminu 9-16,30h (ukupno 10 dana)   na teme

·         Savremeni pristup sistemu kvaliteta: integralni sistem  kvaliteta

·         Digitalni marketing

·         Upravljanje korporacijom: pregovaračke vještine, vođenje sastanaka

·         Potrebna dokumentacija za izvoz u EU: Pojednostavljeni carinski postupak po fakturi i nepotpuna carinska prijava

·         Upravljanje lancem vrijednosti: lanci snabdijevanja i logistika

·         Kontroling

·         Upravljanje promjenama

·         Upravljanje ljudskim resursima

·         Brendiranje proizvoda

·         Nastup na sajmu: priprema i predstavljanje

Uslovi za prijavu

Pravo na prijavu na Javni poziv ostvaruju zaposlene i nezaposlene osobe sa područja općine Tešanj i šire regije sa minimalnim obrazovnim zahtjevima za uključenje u program obrazovanja: završena srednja škola.

Osobine koje polaznik treba da posjeduje: zdravstvena sposobnost, odgovornost, sposobnost za timski rad. Svi zainteresovani se mogu prijaviti popunjavanjem online obrasca: OBRAZAC PRIJAVE

ili popunjen Obrazac prijave dostaviti lično u Agenciju za razvoj općine Tešanj TRA doo Trg Alije Izetbegovića br. 11 74260 Tešanj (zgrada Općine, 1 sprat kancelarija br.15)

Poziv ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja.

Odabrani polaznici obuka će biti obavješteni najkasnije 10 dana nakon zatvaranja poziva.

O terminima i rasporedu provođenja obuka koje će se provoditi u skladu sa svim zdravstveno-epidemiološkim preporukama polaznici će biti naknadno obaviješteni.

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. Projekat vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine, a finansiraju ga Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura. EU4Business je dio programa Lokalne razvojne strategije - Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.

Više informacija možete dobiti :

Agencija za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o.

Tel: 032 650 608 ili 062 993 055; Email: tra@tra.ba   

 

Download:
1. prijavni-obrazac-za-obuke-odobreno
2. final-javni-poziv-za-obuke-fab-lab-odobreno