Cilj Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno

finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu (u daljem tekstu: Program), je stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja, kao i poboljšanje okvirnih

uslova za poslovanje u svim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine, kroz realizaciju strateških i primarnih ciljeva koji su usvojeni u dokumentima: Strategija

razvoja industrije, tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine, Strategija razvoja drvne industrije Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016.-

2025. godina, Strategija razvoja industrije građevinskog materijala Federacije Bosne i Hercegovine za period 2018.-2025. godine i Strategija razvoja metalnog i elektro

sektora Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016.-2025. godine. Jedan od ciljeva Programa je prevazilaženje ekonomske krize uzrokovane pandemijom COVID

- 19 i potaknuti privrednike na ulaganje u materijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta kao i osnivanje novih proizvodnih pogona i poslovnih jedinica, uz uslov zadržavanja i povećanja broja zaposlenih.

U skladu sa pomenutim, očekivani efekti Programa su:

− rast broja novozaposlenih,

− rast produktivnosti radne snage,

− rast indeksa industrijske proizvodnje,

− povećanje proizvodnih kapaciteta,

− uvođenje novih naprednijih tehnologija i tehnoloških postupaka, kao i

unapređenje postojećih tehnologija i tehnoloških postupaka i reinženjeringa,

− razvoj novih proizvoda, proizvodnih procesa ili usluga sa većom dodanom

vrijednosti,

− povećanje konkurentnosti,

− porast prometa i

− poboljšanje općeg privrednog stanja i povećanje standarda.

Na osnovu ovog Programa pozajmljivati će se sredstva sljedećim sektorima industrijske proizvodnje: − Metalna, elektro i automobilska industrija, − Industrija građevinskog materijala i nemetala, − Drvna, papirna i grafička industrija, − Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće i − Hemijska i farmaceutska industrija i industrija gume i plastike. Dodjela sredstava vrši se u cilju: − značajnog poboljšanja i modernizacije proizvodnje postojećih proizvoda, − širenja postojeće proizvodnje, izgradnje i proširenja proizvodnih kapaciteta, − izgradnje proizvodnih objekata koji podrazumijeva izgradnju ili ulaganje u nove ili rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju postojećih objekata, te kupovinu novih proizvodnih hala, sa pripadajućom infrastrukturom i opremom, a koja su usko vezana uz proizvodnju, − nabavke novih tehnologija koje doprinose unapređenju djelatnosti privrednog društva (mašine, postrojenja i oprema za proizvodnju), − nabavka informatičke opreme usmjerene ka proizvodnji i − pokretanja značajnijih aktivnosti zasnovanih na promjenama sveukupnih proizvodnih procesa i stanja postojeće poslovne djelatnosti društva (reinžinjering). 

Navedena sredstva su kreditnog karaktera, sa: − odgodom plaćanja („grace“ periodom) do 12 mjeseci, − godišnjom kamatnom stopom u visini 0,5% i − naknadom za obradu kredita - jednokratno u visini 0,5%. Naprijed navedene troškove snosi korisnik sredstava. Naplaćena redovna kamata i naknada za obradu kredita predstavljaju prihod Banke za komisioni posao. 7. SREDSTVA PREDVIĐENA ZA DODJELU 7 Naknada za obradu kredita se plaća unaprijed iz odobrenih kreditnih sredstava korisnika u visini od 0,5%.

Više na https://www.unionbank.ba/udocs/dokumentacija/Javni-poziv-TRF-2021.pdf

Download:
1. obavjestenje-federacija