U utorak, 11.08.2021.godine u prostorijama Agencije za razvoj općine Tešanj održan  je sastanak sa partnerima na projektu ER2=S2, Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama ZDK.Sastanku su ispred TRA prisustvovali Dženita Hopić, Maid Suljaković i Muamer Omahić, a ispred Centra ZDK učešće u sastanku su uzeli direktor Centra Nurđehan Šahinović sa saradnicima Meldinom Ugarak i Admirom Hasićem. 
Tema ovog sastanka su bile aktivnosti koje će se implementirati u skorije vrijeme, a odnose se na organizaciju škole stonog tenisa za djecu i odrasle sa posebnim potrebama, nabavka opreme i promotivne aktivnosti, te organizacija narednog sastanka projektnog tima u Zenici.

Partneri su se složili oko agende i datuma održavanja sastanka, te su definisali rokove za implementaciju nabavki predviđenih projektom. U narednom periodu se očekuje implementacija plana javnih nabavki, a nakon obezbjeđenja tehničkih preduslova, realizacija aktivnosti za krajnje korisnike projekta.

Projekat pod nazivom Jednakost, poštovanje, prava = Društveno zadovoljstvo (eng. Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction, skr. ER2=S2) odobren je na prioritetnoj osi Poboljšanje kvalitete javnih usluga u zdravstvu i socijalnoj skrbi u okviru Drugog poziva za dostavu prijedloga za Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

Partneri na projektu u ER2=S2 su: Agencija za razvoj općine Tešanj TRA (vodeći partner), JU OŠ Josip Matoš iz Vukovara (projektni partner 2), Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića (projektni partner 3) i JU Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona (projektni partner 4).