Dana 3.8.2022 održan je sastanak sa predstavnicima SDC-a (Razvojna agencija Švicarske) i CARITAS-a CH

Opći cilj projekta je stvaranje novih ekonomskih prilika za žene i muškarce zahvaljujući lokalnim akterima koji zajednički razvijaju i provode dugoročnu stratešku viziju svog ekonomskog razvoja. 

Specifični ciljevi projekta su: CILJ 1: lokalni akteri iz privatnog, javnog sektora, civilno društvo zajedno sarađuju i kroz inkluzivne procese olakšavaju način poslovanja u svojim sredinama, a kako bi se bolje prilagodili izazovima budućnosti; CILJ 2: lokalni akteri provode zajedničke aktivnosti kako bi maksimizirali komparativne prednosti lokaliteta iz kojih dolaze. 

Projekat se sastoji iz: 
- Inception phase (početna faza) - Juli 2022. - Mart 2023. (13 mjeseci), 
- 3 glavne faze: I. i II. FAZE u trajanju od 4 godine, III. faze u trajanju od 3 godine.

Projekat ukupno traje 12 godina (Juli 2022. - Juli 2034.). 

Budžet za sve faze iznosi: SDC financijska kontribucija 13.300,000 CHF (uključujući i početnu fazu), BUFER faza (eventualna adaptacija budžeta) 1.000,000 CHF , PK 2-4 3.875,300 CHF. Ukupna vrijednost projekta iznosi 18.175,300 CHF. 

Prijedlog regija/općina/gradova za potencijalnu saradnju - CACH: 

KLASTER 1 čine: Centralna BIH, Ekonomski region (Teslić, Tešanj, Žepče, Zenica, Doboj Jug, Zavidovići), te Sjeverozapadna BIH, ekonomski region (Doboj)
Teme/sektori za potencijalnu saradnju: 
- Metal, drvo,tekstil, poljoprivreda;
- Kvalitet života sa aspekta lokalnog ekonomskog razvoja;
- Razvoj kompetentne radne snage (konkurentnosti);
- Infrastruktura i logistika;
- Sakupljanje, odvajanje i reciklaža otpada (otpad kao resurs);
- Smanjenje uvoza i povećanje lokalne potrošnje (npr. dodana vrijednost kod poljoprivrednih proizvoda);
- Izgradnja/usavršavanje ljuskih kapaciteta u gradskim/općinskim administracijama.

KLASTER 2 čine: Sjeveroistočna BiH, Ekonomski region (Tuzla, Lukavac, Živinice, Banovići, Kalesija). 
Teme/sektori za potencijalnu saradnju:
- Rudnici - zelena tranzicija;
- Kvalitet života sa aspekta lokalnog ekonomskog razvoja;
- Smanjenje zagađenja;
- Poljoprivreda/proizvodnja biomase;
- Mogućnosti zapošljavanja u različitim sektorima. 

KLASTER 3 čine: Sjeverozapadna BiH, Ekonomski region (Banja Luka, Prijedor, Čelinac, Kotor Varoš).
Teme/sektori za potencijalnu saradnju:
- Agroturizam;
- Kvalitet života sa aspekta lokalnog ekonomskog razvoja;
- Inovacije - saradnja sa biznis inkubatorima;
- Razvoj kompetentne radne snage (konkurentnost);
- Infrastruktura i logistika;
- Sakupljanje, odvajanje i reciklaža otpada (otpad kao resurs);
- Smanjenje uvoza i povećanje lokalne potrošnje (npr. dodana vrijednost kod poljoprivrednih proizvoda);
- Izgradnja/usavršavanje ljudskih kapaciteta u gradskim/općinskim administracijama.

Prioritetni kriteriji za saradnju sa potencijalnim partnerima su: spremnost na saradnju i uspostavu partnerskih odnosa na principima transparentnosti, spremnost uključivanja vlastitih ljudskih kapaciteta uz demonstraciju pune efikasnosti pri realizaciji projektnih aktivnosti, spremnost na financijsku kontribuciju u periodu implementacije projekta, spremnost na saradnju između općina/opšina i gradova, spremnost da se zanemari negativna politička situacija i radi za dobrobit lokalne zajednice, uspostavljene i razvijene veze sa predstavnicima civilnog društva i organizacijama na lokalnom nivou, spremnost da se projekat tehnički podrži (ured, vozilo, rad na terenu, organizuju radionice i edukacije, otvorenost za implementaciju inovativnih ideja i kontinuiran rad na unapređenju transparentnosti i razvoju mehanizma za adresiranje žalbi građana.