TEL: +387 32 650 608

Historija

Agencija za razvoj općine Tešanj

Sažetak najznačajnijih događaja u historiji društva.

Dana 21.08.2009.godine, donesena je Odluka o osnivanju „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj(u daljem tekstu Agencija TRA).Osnivač Agencije TRA je Općina Tešanj. Odluka o osnivanju Agencije donesena je na osnovu Odluke o pokretanju postupka osnivanja Agencije za razvoj općine Tešanj br :01-49-1-1770-2/09 od 20.05.2009. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pokretanju postupka osnivanja Agencije za razvoj općine Tešanj: br: 01-02-1-4754-2/09 od 09.11.2009.godine, donesenih od strane Općinskog Vijeća Tešanj. Agencije TRA zvanično je počela sa radom u 2010 godini kada je imenovana Skupština Agencije TRA od strane osnivača ; Općine Tešanj. Na svojoj prvoj sjednici Skupština Agencije TRA je imenovala Nadzorni odbor Agencije TRA u slijedećem sastavu : Muharem Saračević, Izudin Ahmetlić, Ismar Alagić. Nadzorni odbor Agencije TRA je u 2010. godini, nakon provedene konkursne procedure imenovao Hilmu Perču za direktora Agencije TRA. U 2010. godini od strane Skupštine Agencije TRA usvojen je Statut, Ekički kodeks ,Pravilnik o radu, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o plaćama i naknadama zaposlenika, Poslovnik o radnu Nadzornog odbora

 

Period 2011-2021.godina

2011.godina

 • Izrađene prve projektne aplikacije na IPA program,
 • Prvo predstavljanje TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj na Sajmu općina i gradova
 • Uspostavljena saradnja sa međunarodnim organizacijama : TIKA, Bigmev, GIZ, saradnja sa Sisačko-moslovačka županija

2012.godina

 • Izrađene nove projektne aplikacije
 • Na Sarajevo Business forumu predstavljeni potencijali za ulaganje na području općine Tešanj
 • Uspostavljeni kontakti: RAKHA“ firma iz Amana Jordan, „ Baltic Energy Group“ iz Londona, „Askon“ Istanbul Turska, „WIFI“ d.o.o BiH
 • Uspješno implementirani projekti iz oblasti obuke radne snage podržani od strane USAID/Sida Firma projekta, GIZ-a, FZZZ-a

2013.godina

 • Pripremljen projekat na poziv LOD III
 • Uspješno implementovan projekat Centar za obrazovanje odraslih
 • Uspostavljena nova partnerstva za program IPA
 • Pripremljena projekta aplikacija COBEAR

2014.godina

 • Odobren projekat „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“
 • Imenovanje novog direktora Agencije
 • Odobren projekat COBEAR
 • Uspostavljena saradnja sa novim međunarodnim organizacijama

2015.godina

 • Podignuto 50 nasada maline po 2 dunuma na području općine Tešanj
 • Uspostavljen OSS ured u okviru TRA Agencije
 • Realizovani značajni vidovi podrške prema MSP-u u okviru projekta COBEAR

U prethodnim izvještajima sumirane su sve aktivnosti po godinama, u ovom izvještaju istakli smo samo najznačajnije u radu Agencije za period 2011-2015.godina.

2016. godina

 • Nastavljena implementacija projekta COBEAR
 • Uspješno okončana implementacija projekta „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“ premašeni ciljevi od planiranih 37 korisnika, 50 korisnika dobilo podršku
 • Odobren i uspješno implementiran projekat podržan od strane FMRPO-
 • Uspješno implementiran projekat Unaprijeđenje otkupa mlijeka na području općine Tešanj 

2017. godina

 • Odobren projekat „Povećanje prihoda ugroženih grupa kroz porodičnu poljoprivredu“, dodjeljeno 50 plastenika za 50 porodica po 300 m2 sa svom pratećom opremom i sadnim materijalom
 • Uspješno okončana implementacija projekta COBEAR, evaluacija i revizija iznjele pozitivnu ocjenu za projekat
 • Imenovan novi saziv Nadzornog odbora TRA d.o.o-Agencije za razvoj
2018. godina
 • Izrađeno 12.projektnih aplikacija za različite donatore, pripremljena dva projektna prijedloga na IPA CBC prekogranični program
 • Pružena podrška MSP-u kroz rad OSS ureda prema ranije usvojenom programu rada, a neke od najznačajnijiih; 
 • pripremljene tri projektne aplikacije od koji su dvije odobrene ukupne vrijednosti: 34.000,00 KM
 • pruženi drugi vidovi podrške(priprema tendera, izrada biznis planova) prema MSP-u, JU i  fizčkim licima, na osnovu kojih su isti ostvarili pravo na poticaje, grant sredstva, realizaciju posla,vrijednosti: 36.500,00 KM 
 • Uposlenici uspješno prošli program obuke za pružanje usluge  mentoringa, koji je  finansiran od strane  JICE
 • Definisan i usvojen model izlaska iz projekta "Podizanje nasada maline na području općine Tešanj"
 • Uspješno nastavljena implementacija projekta "Povećanje prihoda kroz porodičnu poljoprivredu
2019. godina 
 • Aplicirano na 10 projektnih aplikacija, ukupne vrijednosti 1.502.728,87 KM;
 • Od toga, odobrena su ukupno 3 projektna prijedloga, a pored toga odobren je i jedan projekat koji je apliciran u 2018. godini, ali je odobrenje i implementacija išla u 2019. godini i nastavila se u 2020. godini;
 • Ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi 214.488,98 KM;
 • U fazi ocjenjivanja nalaze se još 3 projektna prijedloga iz 2019. godine, ukupne vrijednosti od 840.595,17 KM;
 • Što se tiče procenta uspješnosti odobrenih projektnih aplikacija od ukupnog broja apliciranih, TRA d.o.o. Agencija za razvoj općine Tešanj ostvarila je najbolji rezultat od 2014. godine;
 • TRA d.o.o. Agencija za razvoj općine Tešanj nosilac je implementacije 7 projekata iz Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2022.;
 • Centar za usluge poslovne izvrsnosti, kao poslovna jedinica u okviru TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj, registrovan je u okviru projekta "Unaprijeđenje konkurentnosti privrednih subjekata na projektnom području kroz pružanje i unaprijeđenje kvaliteta poslovno-razvojnih usluga", finansiran od strane MEG-a;
 • Centar za usluge poslovne izvrsnosti,  opremljen je sa: 10 računara, molitboardom, 3D printerom i pratećim namještajem ukupne vrijednosti 48.000,00 KM; 
 • Održana su 3 ciklusa naprednih obuka: SolidWorks i Solid CAM;
 • U okviru strateškog cilja za mlade, održana je napredna edukacija iz excel-a;
 • Grupa mladih srednjoškolaca razvila aplikaciju "Tešanj Connected" sa ciljem povezivanja nezaposlenih lica sa privrednim subjektima;
 • Navedeni Centar predstavlja dobru osnovu za razvijanje novih usluga TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj, što je predviđeno u planu rada TRA d.o.o za 2020. godinu;
2020. godina 
 • TRA d.o.o. Agencija za razvoj općine Tešanj aplicirala je na 10 projektnih aplikacija, ukupne vrijednosti 2.243.434,31 KM;
 • Odobrena su ukupno 4 projektna prijedloga, ukupne vrijednosti 1.584.254,14 KM, što predstavlja najveći iznos vrijednosti projekata od samog osnivanja TRA d.o.o.; 
 • Sagledavajući rezultate poslovanja TRA d.o.o. od samog osnivanja, može se reći da je TRA d.o.o. u 2020. godini ostvarila najbolji rezultat;
 • Imajući u vidu situaciju izazvanu COVID-19 pandemijom, većina aktivnosti na projektima je prolongirana ili reducirana;
 • Pored navedenog, projekat Sajma zapošljavanja je preimenovan (zbog navedene situacije) tako da se umjesto sajamskih aktivnosti kreirala WEB platforma pod nazivom "Tešanj Connected";
 • Od projekta "Osnivanje tehnološkog centra" izrađena Studija izvodljivosti još 2019. godine i od tada se čeka na očitovanje Osnivača po pitanju dalje realizacije projekta;
 • Ostali projekti su realizovani sa reduciranim aktivnostima, ali su dostigli planirane ishode;
 • Od ukupno 4 odobrena projekta, 3 su započela svoju implementaciju;
 • Odobreni projekti su iz oblasti MSP, obuke radne snage, edukacije za žene iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite;
 • Projekti koji su odobreni su: FAB LAB, LABOUR LAB, Akademija za žene liderice budućnosti, ER2=S2.
 • Vrijedi istaći i projekat koji je podržan od strane MEG-a, a čija realizacija je uspješno okončana u 2020. godini, a implementacija startala u 2019. godini;
 • Ostvareni projekti realizovanih projekata u 2020. godini su: dodatno opremljen kabinet TRA d.o.o. IT opremom (laptopi i 3D skener), pokrenuta nabavka opreme za montere i zavarivače za potrebe MSP-a, programe je pohađalo 340 nezaposlenih lica i predstavnika firmi u sklopu 7 programa sa različitim temama, koji su prilagođeni potrebama firmi i nezaposlenih lica, zaposleno 57 osoba kao rezultat relizovanih projektnih aktivnosti u 2020. godini, realizovani B2B susreti tešanjskih firmi sa firmama iz Slovenijem, pokrenuta procedura za uvođenje standarda kvaliteta ISO 9001 za MSP i pokrenuta je izrada platforme "E technology".
2021. godina
 • Odobrena su 4 projekta , što predstavlja procenat uspješnosti od 50%, a prema stavovima vrlo uticajnih međunarodnih organizacija koje djeluju na području Bosne i Hercegovine, procenat uspješnosti odobrenih projekata većih od 10% je više nego dobar rezultat za jednu lokalnu razvojnu agenciju;
 • Ukupna vrijednost odobrenih projekata u 2021. godini iznosi 511.143,02 KM. 
 • Odobreni projekti su iz oblasti MSP, obuke radne snage;
 • Odobreni projekti su: FAB LAB 2, TECH LAB, LEAN transformacija i CNC LAB industrija 4.0;
 • Od ukupno 4 projektna prijedloga, 2 su započela i završila svoju implementaciju u 2021. godini, a to su: LEAN transformacija i CNC LAB industrija 4.0;
 • U 2021. godini nastavljena je realizacija projekata iz prethodnih godina, a to su: LABOR LAB; ER2=S2 i FAB LAB.